Zagraniczne firmy w Polsce

Długoterminowe inwestycje zagranicznych firm w naszym kraju

Stopień reinwestycji zagranicznych firm w naszym kraju wynosi aż 52 procent. Jest to kwota wynosząca aż 44 mld zł – tak przedstawia się sytuacja w naszym kraju na podstawie raportu opublikowanego przez Grant Thornton. Nominalnie największy zysk z reinwestycji uzyskują firmy z Niemiec, natomiast w skali procentowej – z Irlandii. 

Takie reinwestycje to więcej niż krótkoterminowe zyski  

Raport Grant Thornton przedstawia, że zagraniczne firmy z niechęcią wypłacają i transferują do innych krajów dochód wypracowany w Polsce. W 2020 roku aż 39% dochodów zostało wytransferowanych – jest to kwota wynosząca 32,5 mld zł.  

Wartość nominalna nie była tak niska od pięciu lat, natomiast procentowa – co najmniej od 2003 roku, a więc w całej historii przeprowadzonego badania. Aby dokładniej uzmysłowić sobie wagę tej sprawy, wystarczy spojrzeć na lata 2010-2015, w których stopa dywidendy od dochodów zagranicznych inwestorów miała wartość 45-62%. 

Otwartość stopy reinwestycji oraz stopy dywidendy jeszcze nigdy nie była tak duża, co świadczy o tym, iż zagraniczne firmy uważają polską gospodarkę oraz polskie oddziały za inwestycję długoterminową. O wiele bardziej zależy im na rozwijaniu posiadanych w Polsce aktywów, natomiast preferują uniknąć generowania w Polsce krótkoterminowych zysków oraz finansowania nimi ekspansji na innych rynkach zagranicznych, czy też macierzystych.  

Wysoka stopa reinwestycji zagranicznych firm 

Analitycy podkreślają jednak, iż podejście inwestorów z konkretnych krajów do inwestycji nie jest jednoznaczne. Pod względem wartości nominalnej bez wątpienia największe zyski z reinwestycji otrzymują niemieckie firmy. W 2020 roku zgromadziły one w polskich oddziałach swoich firm aż 8,9 mld zł, w ciągu ostatnich pięciu lat – aż 48,6 mld zł. 

Warto wspomnieć, iż w 2020 roku całkowite bezpośrednie inwestycje w Polsce wyniosły 54 mld zł. Reasumując, reinwestycje z niemieckim kapitałem stanowiły aż jedną szóstą łącznego kapitału zainwestowanego w Polsce. 

W trakcie analiz zauważono również, iż odnosząc reinwestycje do całego wypracowanego w Polsce dochodu, najbardziej długofalowy, zagranicznym inwestorem w 2020 roku były irlandzkie firmy. Reinwestowały one 700 mln zł z 706 mln zł wypracowanego dochodu, a więc stopa reinwestycji w ich przypadku miała wartość aż 99 procent. Autorzy badań twierdzą, iż na szczególną uwagę zasługują również inwestorzy z takich krajów jak Wielka Brytania, Dania, Szwecja – a więc kraje, które zajmują wysokie pozycje w obu zestawieniach.