Fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to program przygotowany na lata 2021-2027, który stanowi interesującą propozycję dla przedsiębiorców. Jako następca programu Inteligentny Rozwój, jego celem jest przede wszystkim zapewnienie firmom wsparcia w obszarze szeroko rozumianych innowacji. FENG kładzie z tego względu szczególny nacisk na działalność o charakterze badawczo-rozwojowym.

Główne cele programu FENG

Podstawowym celem programu FENG jest wspieranie rozwoju firm pod kątem wzrostu potencjału w zakresie badań i innowacji, a także wykorzystania zaawansowanych technologii w ramach rozbudowy infrastruktury różnych inwestycji. Jego oferta została też opracowana w taki sposób, aby zapewnić szereg korzyści z cyfryzacji przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym, organizacjom badawczym oraz obywatelom. Program ma również na celu wzmocnienie trwałego wzrostu małych i średnich firm, a także poprawę ich konkurencyjności i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez m.in. inwestycje produkcyjne. FENG przyczyni się ponadto do rozwijania umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, transformacji przemysłowej czy inteligentnej specjalizacji.

Najważniejsze priorytety programu

Program FENF będzie w założeniach umożliwiał finansowanie projektów wysokiego ryzyka, a także wspierał cyfrową transformację przedsiębiorstw i rozwiązania proekologiczne. Kluczowe znaczenie w rozwoju badań ma odpowiednia integracja sektora naukowego i biznesowego. Z tego względu program uwzględnia ofertę wsparcia wspólnych projektów dla organizacji badawczych i przedsiębiorstw, dzięki któremu podmioty te będą mogły rozwijać innowacyjne pomysły. FENF jest pogrupowany na kilka priorytetów, które zakładają dofinansowania w obszarach badań, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, zielonej gospodarki, robotyzacji czy automatyzacji. Obejmują one tez wspieranie projektów o znaczeniu strategicznym dla gospodarki, takich jak rozbudowa publicznej infrastruktury badawczej, wzmacnianie potencjału instytucji biznesowych czy transfer i komercjalizacja technologii opracowanych w instytutach i na uczelniach.

Nowe mechanizmy finansowania przedsiębiorstw

W ramach programu FENG opracowano nowy mechanizm finansowania przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów z instytucjami naukowymi. Ścieżka SMART jest działaniem wspierającym prace badawczo-rozwojowe oraz wprowadzanie osiąganych dzięki nim wyników na rynek. Ze względu na modułową strukturę projektów, ich zakres może być elastycznie dostosowany do potrzeb firmy w różnych obszarach. Do kosztów da się zaliczyć m.in. wynagrodzenia brutto pracowników, usługi podwykonawców, wydatki związane z zakupem lub wytworzeniem linii pilotażowej, inwestycje w surowce i materiały, wartości prawne i niematerialne oraz leasing i wynajem aparatury i urządzeń. Aby zwiększyć szansę na pozyskanie dotacji w ramach programu Ścieżka SMART, warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy firmy InnovaTree. Doświadczeni konsultanci są w stanie wyliczyć poziom dofinansowania projektu, dokładnie sprawdzając jego zakres oraz budżet.

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania w Ścieżce SMART różni się w zależności od modułu, a maksymalnie wynosi 80% wartości projektów. Moduł obowiązkowy, dotyczący badań i rozwoju dla dużych przedsiębiorstw, będzie miał wartość kwalifikowanych kosztów na minimalnym poziomie 1 mln zł. Jeżeli pojawi się w projekcie, musi odpowiadać wartości co najmniej 20% jego całkowitych kosztów. Wydatki będą finansowanie w oparciu o mapę pomocy regionalnej, ponieważ wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji projektu. Warto też pamiętać, że moduł wdrożeniowy jest finansowany w ramach dotacji warunkowej. Do tej pory pozyskanie dotacji unijnych na różne obszary działalności wymagało składania kilku formularzy. Obecnie będzie on zastępowany jednym wnioskiem na projekt modułowy, co ograniczy wiele procedur do zaledwie jednej. Dwa moduły obligatoryjne to moduł badawczo-rozwojowy oraz moduł wdrożenia innowacji. Ten pierwszy jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw, natomiast MŚP mogą wybrać jeden z nich lub zrealizować oba.